Display_43_thumb_fot._krzysztof_bia_osk_rski__2_

Umiera ustrój demokratyczny. #BitwaoSN

powrót

Nie podlega wątpliwości, że polski system sądownictwa wymaga reform. Nie jest to również nic nadzwyczajnego – otaczająca nas rzeczywistość zmienia się, powodując konieczność dokonywania na bieżąco korekt obowiązujących przepisów.

Zaproponowane przez PiS zmiany nie mają prowadzić do usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości. Ich zadaniem nie jest też wpłynięcie na to, by wyroki były bardziej sprawiedliwe, czy lepiej uzasadnione merytorycznie, a sędziowie orzekali w oparciu o najwyższe standardy etyczne.

Pod przykrywką reformy, prowadzą de facto do zmiany Konstytucji, naruszając jej najbardziej podstawowe przepisy jak art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego), art. 7 (zasada praworządności), art. 8 (zasada nadrzędności konstytucji), art. 10 (zasada trójpodziału władzy). Stoją też w sprzeczności z szeregiem przepisów rozdziału VIII Konstytucji poświęconego sądom i trybunałom, w tym art. 180 ust. 5, czy 183 ust. 3.

Jako takie, w warunkach obowiązującej Konstytucji, nie mogą zostać uznane za powszechnie obowiązujące prawo. W konsekwencji zaproponowane nowelizacje stanowią próbę zmiany ustroju naszego państwa z demokratycznego na taki, którego represyjny charakter prędzej czy później dotknie każdego obywatela.