Display_43_thumb_logo

Nowoczesna udziela wsparcia organizacjom zrzeszonym w Porozumieniu Zawodów Medycznych

powrót

Od wielu lat Polska zmaga się z szeregiem poważnych problemów w ochronie zdrowia, których źródeł należy upatrywać w nawarstwiających się zaniedbaniach kolejnych rządów i ministrów zdrowia. Jedną z najpoważniejszych kwestii jest skrajnie niski w stosunku do potrzeb poziom nakładów budżetowych na system ochrony zdrowia. Wynikiem takiej sytuacji są niegodne warunki pracy, które przełożyły się m.in. na najmniejszą w całej Unii Europejskiej liczbę lekarzy w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, jak również wzrastającą liczbę wyjeżdżających pielęgniarek i położnych. Sytuacja ta w sposób oczywisty przekłada się na bezpieczeństwo polskich pacjentów. W związku z powyższym, Klub Poselski .Nowoczesna pragnie udzielić swojego zdecydowanego wsparcia organizacjom zrzeszonym w Porozumieniu Zawodów Medycznych, które po raz pierwszy wspólnie i ponad podziałami postanowiły wyrazić głośny sprzeciw wobec panującego stanu rzeczy.

Postulat zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia to wbrew popularnym uproszczeniom nie tylko postulat podwyżek dla pracowników służby zdrowia, choć i te niejednokrotnie są oczywiście uzasadnione. Środki budżetowe zostają przeznaczone m.in. na sprzęt medyczny, konieczny do skutecznego leczenia i nowoczesnego diagnozowania, na szkolenia i doskonalenie zawodowe lekarzy, w tym najmłodszych - rezydentów, pielęgniarek, czy położnych, na świadczenia oferowane przez publiczne zakłady służby zdrowia, czy w końcu na opłacenie tak potrzebnych dodatkowych etatów. Bez zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia nie zlikwiduje się w końcu podstawowego problemu, z którym zmagają się codziennie polscy pacjenci – problemu kolejek do specjalistów.

Po latach zaniedbań polskiego systemu ochrony zdrowia znajdujemy się w momencie, w którym propozycja obecnego ministra zdrowia odłożenia postulatów Porozumienia Zawodów Medycznych o 10 lat jest absolutnie niemożliwa do zaakceptowania. Co więcej, stoi w jawnej sprzeczności z jego opiniami głoszonymi w trakcie dotychczasowej działalności publicznej. Widoczna i jakże jaskrawa pogarda dla uzasadnionych żądań pielęgniarek z Centrum Zdrowia Dziecka, w połączeniu z absolutnym brakiem reakcji na czerwcowy strajk Porozumienia Rezydentów OZZL, w perspektywie braku zgody na postulaty Porozumieniu Zawodów Medycznych oraz planowanej rewolucji w państwowej służbie zdrowia, daje poważne podstawy, by przewidywać najgorsze scenariusze nie tylko dla pracowników służby zdrowia, ale co istotniejsze, dla pacjentów.

W związku z powyższym jeszcze raz pragniemy zdecydowanie wesprzeć protestujące środowiska zawodów medycznych i wezwać Ministerstwo Zdrowia do niezwłocznego rozpoczęcia dialogu z protestującymi, który nakierowany będzie na możliwie całościowe spełnienie ich racjonalnych i usprawiedliwionych postulatów.